Απουσιολογοι 2017-2018

Το ταξίδι στο μέλλον ξεκινάει από το σχολείο

Απουσιολογοι 2017-2018

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ
Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος με βάση την βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
Οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν τα απουσιολόγια από το Γραφείο, αμέσως μετά την προσευχή, και είναι οι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, την αναγραφή των απόντων και την παράδοσή τους στο Γραφείο αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων.
Στο επάνω μέρος του απουσιολογίου αναγράφονται: α) Το ονοματεπώνυμο του απουσιολόγου και β) το ονοματεπώνυμο των μαθητών – επιμελητών της κάθε μέρας.
Επίσης αναγράφονται ευκρινώς τα διδασκόμενα μαθήματα της ημέρας, καθώς και η ημέρα της εβδομάδος, η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του φύλλου απουσιών.
Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές, γράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, με αλφαβητική σειρά αν είναι δυνατό και σημειώνοντας δίπλα, στην στήλη του μαθήματος, σταυρό με μπλε στυλό και ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. Διαγραφές ή παραποιήσεις απαγορεύονται.
Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνοι  για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου. Κατά τα διαλείμματα, αφού ασφαλίσουν το απουσιολόγιο, εξέρχονται από την αίθουσα.
Ο απουσιολόγος φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή όπως αυτή καθορίστηκε από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που μπορεί να την αλλάξει . Το διάγραμμα τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.
Ο απουσιολόγος αναφέρει απευθείας στον Διευθυντή του σχολείου, οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχομένου του απουσιολογίου από μαθητή του τμήματος ή οποιαδήποτε προσπάθεια εκβιασμού για την μη καταχώρηση απουσιών και ελέγχεται από τον καθηγητή για την ορθή καταχώρηση των απουσιών, τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, και τον Διευθυντή για την τήρηση των ανωτέρω.
Και τέλος να θυμάστε:
Η θέση του απουσιολόγου είναι τιμή και επιβράβευση και όχι «τιμωρία»

 

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μπορείτε να ανοίξετε και να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία.

  • PDF

    Απουσιολόγοι 2017-2018

    (106.0Kb)